RiksSårs organisation

Registerhållare, Nina Åkesson

CPUA för RiksSår är Jönköping läns landsting. CPUA är ytterst ansvarig för registret. Ett nationellt kvalitetsregister styrs av en registerhållare och en styrgrupp. Registerhållaren och styrgruppen ansvarar för hur registret utformas, vilket innehåll det ska ha och hur data ska tolkas. Registerhållaren kan ansöka om pengar hos beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister. RiksSårs styrgrupp består av en arbetsgrupp och en referensgrupp - se under fliken RiksSårs styrgrupp. 


 

Nationella kvalitetsregisterorganisationen

Det finns en nationell styrgrupp för nationella kvalitetsregister med representanter för staten, landstingen och kommunerna. Den fattar övergripande beslut om vilka områden de satsade medlen ska gå till. En beslutsgrupp bestämmer konkret vilka kvalitetsregister, projekt och stödorganisationer som ska få pengar. Beslutsgruppen har representanter för staten, landstingen och kommunerna, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Som stöd har beslutsgruppen flera rådgivande organ med experter och representanter för patientorganisationer och andra intressegrupper.