Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregister

Tillsammans gör vi vården bättre!

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i det Nationella kvalitetsregistret RiksSår.
Kvalitetsregistret gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation. Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att vi på gruppnivå kan jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.


Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudie behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).
Sekretess
Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.
Säkerhet
Dina uppgifter skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.
Åtkomst
Din vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till registret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.


Dina rättigheter
• Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina
uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt
• Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret
• Du kan få information om vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter
• Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen
• Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanteras enligt personuppgiftslagen
• Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig
(registerutdrag). En sådan ansökan ska var skriftlig, undertecknad och skicka till
kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret nedan.

Kontaktuppgifter – du kan ta kontakt om du vill:
• Få information om vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter
• Få mer information om registret och hur det används för att förbättra vården
• Att dina uppgifter tas bort

Nationella kvalitetsregistret RiksSår

Kontaktpersonens namn: Rut F Öien
Adress: Blekinge Kompetenscentrum
e-post: rut.oien@rikssar.se
Telefonnummer: 0734 471344


Du kan även läsa mer om kvalitetsregistret på www.rikssar.se
Din vårdgivare, som registrerar uppgifter om dig, är personuppgiftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt.
Region Jönköpings län är centralt personuppgiftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt.

 

Klicka här för utskrift av Patientinformation i PDF

Uppdaterad 171201