Vad är RiksSår?

Rut Öien (distriktsläkare och docent) startade RiksSår 2003 med huvudsyftet att åstadkomma ett strukturerat, effektivt omhändertagande av patienter med svårläkta sår.

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp, med kostnadskrävande vård under långa tider pga avsaknad av struktur för att tidigt säkerställa diagnos, rätt behandling och uppföljning. Patienterna är ofta äldre, multisjuka och ”bollas” mellan olika vårdinstanser som kommuner, slutenvård, akutvård, primärvård och privata vårdgivare samt mellan olika medicinska specialiteter. För hälso- och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov och kostnader för behandling.Det är därför viktigt med ett strukturerat kliniskt effektivt omhändertagande av denna patientgrupp.

Registreringen i RiksSår sker vid två tillfällen:

  • Den första registreringen gäller diagnos och behandlingsstrategi.
  • Den andra registreringen avser uppföljning när såret läkt eller om patienten utgått ur registret.

Genom registreringarna effektiviseras omhändetagande och de faktiska förhållandenkan belyses som exempelvis hur många patienter som behandlas hos de olika vårdgivarna och deras resultat.

I SBUs rapport nr 226, 2014 [Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling ] konstateras att de regionala skillnaderna i Sverige är stora för organisationen av sårbehandling med avseende på specialiserade sårkliniker, vårdnivå och vårdflöden. Vidare konstateras att de nationella kvalitetsregistren ger möjligheter att utveckla kvaliteten i vården och utgör en forsk­ningsbas med stor potential. RiksSår har således fokuserat på ett medicinskt område där det finns stora förbättringspotentialer för att uppnå en säker, god och jämlik vård. 

Användarvänliga rapporter

I RiksSår kan enheterna ta ut standardrapporter och jämföra sina resultat med databasens aggregerade resultat speciellt framtaget för dem. Varje enhet kan ta ut sina rapporter on line vid vilken tidpunkt som helst i Word/pdf. Rapporterna belyser på ett effektivt sätt vilka direkta förbättringsområden som finns för den aktuella enheten.

Följande rapporter finns tillgängliga:

  1. Verksamhetsrapport, som ger en enkel överblick av enhetens sårverksamhet till främst verksamhets/avdelningschef
  2. Förbättringsrapport vårdprocessen kring behandling av sårpatienterna, som ger underlag till förbättringsarbete inom enheten, riktad främst till vårdpersonal
  3. RiksSårs Årsrapport finns på hemsidan www.rikssar.se och visar på registrets utveckling under året.
  4. Patientrapport, som framtagits i samarbete med RiksSårs patientföreträdare, som nu även bildat en patientförening.

Uppdaterad 190417

 

Patientinformation och samtycke till registrering

Att registrera uppgifter i ett kvalitetsregister kräver inte ett aktivt samtycke från patienten som registreras. Men patienten ska alltid ha haft möjlighet att ta del av information om registret och därefter kunnat säga nej till att uppgifterna registreras.

Det finns ett lagkrav, att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram mallar som stöd i den informationsskyldighet som både vårdgivare och kvalitetsregister har för sin behandling av personuppgifter i kvalitetsregistren. Klicka här för att komma till mallarna. Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan ändras utifrån lokala förhållanden. En stor del av texten är likalydande oavsett vilken vårdenhet och vilket kvalitetsregister det gäller. Observera! Vissa uppgifter måste dock föras in lokalt. Dessa ställen är markerade i mallarna med röd eller grå text.

Ett vanligt sätt att informera patienten om att vårdgivaren registrerar uppgifter i ett kvalitetsregister är att lämna ut en kort patientinformation i kallelsen eller i samband med besöket (se: Mall för vårdgivare, kort information i kallelse). I de fall patient/brukare önskar mera information lämnas en patientinformation ut (se: Patientinformation på lättläst svenska). 

Om patienten tillfälligt inte kan kommunicera ska informationen ske så snart som patienten kan ta emot information. Om det för alltid eller under en längre tid är omöjligt för patienten att kommunicera är det möjligt att låta en speciell företrädare ta emot information, till exempel en närstående. När det gäller minderåriga barn är det vårdnadshavaren som tar ställning till om uppgifter får registreras.