Datauttag för forskningsändamål

De Nationella Kvalitetsregistren i Sverige utgör ett unikt underlag för kvalitetsutveckling och forskning i sjukvården. Kvalitetsregistren har byggts upp av engagerade vårdprofessionella med viljan att följa vilket utfall den vård som ges får för patienterna. Syftet har varit att skapa värdefull kunskap för att förbättra sjukvården. Registren innehåller uppgifter på individnivå om viktiga bakgrundsfaktorer, diagnoser, behandlingar och vilket utfall som vården har haft för varje patient. Tyngdpunkten i olika register kan variera, vissa fokuserar på patienter med en viss sjukdom, andra på en viss behandling eller en riskgrupp. Kvalitetsregistren ser därför mycket olika ut, har olika täckningsgrad och datakvalitet, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Registerhållaren och styrgruppsmedlemmarna för ett register ansvarar för utveckling och drift och är de som har störst kunskap om registret och hur det kan användas. Du finner till höger blankett för kontakt med registrets styrgrupp. Du finner även länk till registermanualen, där registrets alla variabler finns beskrivna.

Uppdaterad 190417