RiksSårs Ehälsoprojekt KOMMUN

Projektet avslutades 190601 men deltagande enheter i projektet kan använda beslutsstödet året ut.

Inom ramen för arbetet med Nära Vård vill SKL stödja utvecklingen av nya arbetssätt, yrkesroller och användning av digital teknik i vård och omsorg. Kvalitetsregistret Rikssår och SKL skall testa ett virtuellt stöd till personal i äldreomsorgen för att få svårbehandlade sår att läka.

Projektet vänder sig till dig som arbetar i en kommun som är "på hugget" när det gäller kvalitetsutveckling och e-hälsoteknik, som vill följa patienternas sårläkningsprocess genom att använda en app med en enkel och snabb fotodokumentation och sårytemätning, som vill få kontinuitet i sårbehandlingen, underlätta och effektivisera arbetsprocessen men framför allt förbättra situationen för sårpatienter.

Appen laddas ner på iPhone med säker inloggning. Bilderna ligger inte kvar i mobiltelefonen. Uppgifter i appen förs automatiskt över till kvalitetsregistret RiksSår.

Projektets syfte

• Erbjuda en webbplattform där personalen gemensamt kan diskutera patienter med svårläkta sår, som behandlas i hemmet eller på det kommunala boendet

• Bygga en process för gränsöverskridande teamarbete

• Bidra till lärande i praktisk vardag

• I ett vidare perspektiv sammanlänka den högsta sårkompetensen med verkligheten i den kommunala hemsjukvården.

• På sikt bidra till snabbare sårläkningstid och minskat antal patienter med svårläkta sår samt minskade kostnader inom den kommunala sjukvården

 

För mer information om sekretess och forskningsprojektet, kontakta gärna

projektledare Rut F Öien, distriktsläkare, docent, rut.oien@rikssar.se tel: 0734 471344

För teknisk support kontakta Noor Alghayeb, noor@gnosco.se tel: 070-749 79 33

Länkar till dokument rörande projektet

* Information till intresserade kommuner

1. Inför deltagandet i projektet

Som projektdeltagare krävs att du laddar ned RiksSårs App samt har inlogg till beslutsstödet. Det ska även finnas en överenskommelse mellan din verksamhet och RiksSår.

2. Ordningsställande av tekniken

Som projektdeltagare ska du ha tillgång till:

A). Dermicus Wound App: 

B). Dermicus Wound web-sida: 

Med appen kan du fotografera såret och dokumentera basal data om patienten. Patientdata och foto skickas via appen till websidan/plattformen där du och de kollegor som har inlogg till plattformen kan ta del av informationen.


Utbildningsfilm

Möjligheten att bedöma patient med sår via en digital plattform kan underlätta samarbetet mellan olika professioner. Denna utbildningsfilm ger en överblick över några områden inom sårläkning där teamarbetet är viktigt.