RiksSårs Ehälsoprojekt 2018

RiksSår fokuserar nu på hur e-hälsolösningar kan förbättra vården, då vi ser ett stort behov av innovativa e-hälsolösningar inom detta område.

RiksSårs Ehälsoprojekt 2018 syftar till att utvärdera hur personal, som behandlar patienter med svårläkta sår, på bästa sätt kan utnyttja RiksSårs bed-side app för att följa patientens sårläkningsprocess. Vi önskar rekrytera 100 registratorer, som är spridda geografiskt och på olika enheter. Som registrator kan du vara en användare som använt registret väldigt länge eller så kan du vara helt nybörjare.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt och RiksSår svarar för all utbildning under testperioden men enheten ansvarar för utrustning i form av enhetens/registratorns iPhone, iPad och dator. Projektet inleds med en digital workshop där alla deltagande registratorer får lära sig hur appen fungerar. Detta visas också i en kort video på hemsidan, www.rikssar.se.

Ni kan vara flera på samma vårdcentral/avdelning/enhet/kommunalt boende som använder appen men endast en registrator är knuten direkt till projektet. Genom att engagera flera medarbetare så kan ni när som helst och oberoende av varandra se bilderna på Gnoscos IT plattform. På så sätt kan appen användas för kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar för enheten.

Testning sker under 6 månader någon gång under perioden 180401 – 181231. Åtagande som registrator i projektet:
- att använda RiksSårs app för att registrera patienter i RiksSår och använda bilderna och sårytemätningen för att följa patientens sårläkningsprocess
- att bidra med synpunkter och förslag på hur appen kan justeras så att den bäst passar till
den kliniska verksamheten
- att underteckna samtyckesblanketten för deltagande i studien och ge ut patientinformationen

Rut F Öien, Projektledare, Blekinge Kompetenscentrum

För ytterligare information - ta kontakt med: Anna Davnert, anna.davnert@rikssar.se