Pågående forskning

[1] Hanna Wickström. TeleUlcer (TUR) - Telemedicin och RiksSår - modern sårbehandling för patienter och personal.
Arbetet innefattar fyra delstudier, som ingår i doktorandarbetet för allmänläkare H.Wickström med RF Oien som handledare (Lunds Universitet, med. fak). Forskargruppen använder samma teknik som Telemedicin för sår i Danmark, dvs. smartphone, läsplatta och lync/skype. Syftet är att undersöka vilka vinster som patient och personal kan få genom att införa telemedicin för svårläkta sår som ökad läkartillgänglighet och minskade restider samt att undersöka hur dokumentation kan göras med större patientsäkerhet, då den är kopplad till RiksSår.

[2] Carina Bååth, Utvärdering av KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Karlstads Universitet.

Pågående ST arbeten 2015

[3] Helena Andersson. En jämförelse mellan behandling med peroral antibiotika, antiseptiska förband och standardbehandling med data från det nationella kvalitetsregistret RiksSår.

[4] Lisa Karlsson. Minskar statiner tid till sårläkning? En kohortstudie på patienter med svårläkta bensår.

[5] Anna-Maria Ursberg. Kan särskilt svårläkta venösa bensår identifieras på tidigt stadium?

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Planerade studier 2015

[6] Gershater M, Oien RF, Apelqvist J. Complexity of factors related to outcome of diabetic foot ulcers: a study from the Swedish national quality registry on hard-to-heal ulcers.
Ett forskningssamarbete med Malmö Högskola och diabetesfotmottagningen på SUS, Skånes Universitetssjukhus om fotsår hos äldre personer med diabetes. Forskningen utgår från data i RiksSår och belyser livskvalitet, antibiotikaförbrukning, smärtbehandling och komplikationer som amputation, både ur ett medicinskt, omvårdnads- och hälsoekonomiskt perspektiv.

[7] Åkesson, N, Josefsson M, Oien RF, Forssell H. Antibiotikabehandling för svårläkta sår - en jämförelse mellan Blekinge och övriga landet med data från RiksSår.
Sedan 1986 har en prevalens- och hälsoekonomisk enkät genomförts i Blekinge årligen, troligen landets äldsta epidemiologiska studie. Resultaten från 2014 visade att 42% av sårpatienterna behandlats med antibiotika, vilket avspeglar en högre andel än jämfört med övriga landet. Projektet kommer att genomföras av RiksSårs nationella koordinator Nina Åkesson tillsammans med Henrik Forssell, RiksSårs statistiker och apotekare Mats Josefsson, Läkemedelskommittén i Blekinge. RiksSårs registerhållare RF Öien är projektledare/handledare.

[8] Rut F Öien, Nina Åkesson, Charlotta Prahl, Pia Solsträte. Direktöverföring av data från journal till register via en sårjournal. Erfarenheter från RiksSårs arbete i NPDi.

[9] Rut F Öien, Peter Anderberg. Hur kan RiksSårs bed-side app underlätta registrering av patienter med svårläkta sår?
Projektet är ett samarbete mellan RiksSår, BTH (Blekinge Tekniska Högskola)., Malmö Högskola och konsultföretaget Stickybit.