RiksSĂ„rs organisation

Registerhållare, Nina Åkesson

Den lokala registerorganisationen

Jönköping läns landsting är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för RiksSår. CPUA är ytterst ansvarig för registret. Ett nationellt kvalitetsregister styrs lokalt av en registerhållare och en styrgrupp. Alla enskilda användare i RiksSår kan nominera medlem till styrgruppen, på RiksSårs årsmöte beslutas om nomineringen kan antas. Registerhållaren och styrgruppen ansvarar för hur registret utformas, vilket innehåll det ska ha och hur data ska tolkas. Registerhållaren kan ansöka om pengar hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). RiksSårs styrgrupp består av en arbetsgrupp och en referensgrupp - se under fliken RiksSårs styrgrupp. 


Den nationella Kvalitetsregisterorganisationen

Sedan 2018 består den nationella kvalitetsregisterorganisationen av en ledningsfunktion där ledamöter från staten, landsting och regioner samt SKL ingår. En samverkansgrupp med representanter från Registercentrumorganisationerna, landsting och regioner, staten samt från kvalitetsregistren finns inrättat och verkar som ett beredande organ till ledningsfunktionen. Samverkansgruppen har en expertgrupp kopplad till sig, vilken fungerar som en stödfunktion till samverkansgruppen. En referensgrupp ska tillsättas bestående av professions-, patient- och industriföreträdare samt representanter från kommunsektorn och akademin.

Läs mera på Nationella kvalitetsregister - SKL: http://www.kvalitetsregister.se