RiksSårs organisation

Registerhållare, Nina Åkesson

Den lokala registerorganisationen

Region Jönköpings län är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för RiksSår. CPUA är ytterst ansvarig för registret. Ett nationellt kvalitetsregister styrs lokalt av en registerhållare och en styrgrupp. Alla enskilda användare i RiksSår kan nominera medlem till styrgruppen, på RiksSårs årsmöte beslutas om nomineringen kan antas. Registerhållaren och styrgruppen ansvarar för hur registret utformas, vilket innehåll det ska ha och hur data ska tolkas. Registerhållaren kan ansöka om pengar hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). RiksSårs styrgrupp består av en arbetsgrupp och en referensgrupp - se under fliken RiksSårs styrgrupp. 

Alla kvalitetsregister är kopplade till ett Registercentrum som ger stöd till kvalitetsregistren vid start, utveckling och drift av register. De ska också vara ett stöd i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete. RiksSår är kopplat till Uppsala Clinical Research Center, UCR, det är här all RiksSårs data finns lagrad. UCR är personuppgiftsbiträde till RiksSårs CPUA.


Den nationella Kvalitetsregisterorganisationen

Sedan 2018 består den nationella kvalitetsregisterorganisationen av en ledningsfunktion där ledamöter från staten, landsting och regioner samt SKL ingår. En samverkansgrupp med representanter från Registercentrumorganisationerna, landsting och regioner, staten samt från kvalitetsregistren finns inrättat och verkar som ett beredande organ till ledningsfunktionen. Till sin hjälp i bedömningsarbetet av medelstilldelning till kvalitetsregister har samverkansgruppen en expertgrupp kopplad till sig. Slutligen finns en stödfunktion,  som fungerar som beredande organ till ovanstående arbetsgrupper, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Läs mera på Nationella kvalitetsregister - SKL: http://www.kvalitetsregister.se

Uppdaterad 190417