Patientinformation och samtycke till registrering

Att registrera uppgifter i ett kvalitetsregister kräver inte ett aktivt samtycke från patienten som registreras. Men patienten ska alltid ha haft möjlighet att ta del av information om registret och därefter kunnat säga nej till att uppgifterna registreras.

Det finns ett lagkrav, att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram mallar som stöd i den informationsskyldighet som både vårdgivare och kvalitetsregister har för sin behandling av personuppgifter i kvalitetsregistren. Klicka här för att komma till mallarna. Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan ändras utifrån lokala förhållanden. En stor del av texten är likalydande oavsett vilken vårdenhet och vilket kvalitetsregister det gäller. Observera! Vissa uppgifter måste dock föras in lokalt. Dessa ställen är markerade i mallarna med röd eller grå text.

Ett vanligt sätt att informera patienten om att vårdgivaren registrerar uppgifter i ett kvalitetsregister är att lämna ut en kort patientinformation i kallelsen eller i samband med besöket (se: Mall för vårdgivare, kort information i kallelse). I de fall patient/brukare önskar mera information lämnas en patientinformation ut (se: Patientinformation på lättläst svenska). 

Om patienten tillfälligt inte kan kommunicera ska informationen ske så snart som patienten kan ta emot information. Om det för alltid eller under en längre tid är omöjligt för patienten att kommunicera är det möjligt att låta en speciell företrädare ta emot information, till exempel en närstående. När det gäller minderåriga barn är det vårdnadshavaren som tar ställning till om uppgifter får registreras.

Uppdaterad 190417