Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-11

Pågående forskning

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller behandling av svårläkta sår hos äldre liksom vårdorganisationens betydelse för patienterna såsom specialistmottagningar, utbildning, kommunikation, samordning och kontinuitet, vilket har stor betydelse både för sårläkningstid och recidivfrekvens av sår.

Validering av RiksSår

Validering av RiksSår sker under 2021–2022 genom att ett slumpmässigt urval av enheter jämför registeruppgifter med journaluppgifter. Planerad sammanställning och publicering under senare delen av 2021.

Ref: Hanna Wickström, Anna Davnert et al. Internal validity of the Registry of Ulcer Treatment.

 

E-hälsa för patienter med svårläkta sår

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorandarbete. Arbetet innefattar fyra delstudier där syftet är att undersöka hur E-hälsa påverkar patienter och personal.

Delstudie 1 (publicerad) visar på kortare väntetid och sårläkningstid genom användandet av videokonsultation.
Delstudie 2 (publicerad) visar att patienterna med svårläkta sår i hög utsträckning lider av kraftig sårsmärta men får otillräcklig smärtlindring ordinerat. Studien visar att smärtskattning kan göras via videokonsultation.
Delstudie 3 (publicerad) visar personalens engagemang i ett digitalt beslutsstöd för svårläkta sår.
Delstudie 4 (pågående) analyserar hur ett digitalt beslutstöd påverkar ordinationen av antibiotika vid misstanke om sårinfektion.

Ref: Comparing video consultation with inperson assessment for Swedish patients with hard-to-heal ulcers: registry-based studies of healing time and of waiting time. Wickström HL, Öien RF, Fagerström C, Anderberg P, Jakobsson U, Midlöv PJ.BMJ Open. 2018 Feb 15;8(2):e017623. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017623. PMID: 29449288

Pain and analgaesics in patients with hard-to-heal ulcers: using telemedicine or standard consultations. Wickström H, Öien RF, Midlöv P, Anderberg P, Fagerström C. J Wound Care. 2020 Aug 1;29(Sup8):S18-S27. doi: 10.12968/jowc.2020.29. Sup8.S18. PMID: 32804019

Health Care Staff's Experiences of Engagement When Introducing a Digital Decision Support System for Wound Management: Qualitative Study. Wickström H, Tuvesson H, Öien R, Midlöv P, Fagerström C. JMIR Hum Factors. 2020 Dec 9;7(4):e23188. doi: 10.2196/23188. PMID: 33295295

 

PePP - förebygga återfall i svårläkta sår

I projektet ska vi utveckla och validera en patientriktad egenvårdsplan PEPP för att reducera såråterfall bland patienter inom primär- och hemsjukvården. Projektet genererar ny kunskap om kvalitet och kontinuitet i arbetsprocesser genom att göra det vi gör idag inom sårvården mer effektivt.

Ref: Fagerström C et.al. Self-care management and patient participation in wound management

 

Livskvalitet hos patienter med svårläkta sår

En nationell utvärdering av sårpatienternas livskvalitet genom att jämföra kända kliniska utfall som indirekt kan påvisa livskvalitet hos slumpvist valda enheter i primärvården, SÄBO, hemsjukvården och specialistenheter i alla regioner i Sverige.  Vårt mål är att täcka 10% av samtliga patienter med svårläkta sår i Sverige, dvs 4000 patienter.

 Ref: Öien RF et al. Quality of life in patients with hard-to-heal ulcers.