Forskning och kvalitetsförbättringsarbeten

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller behandling av svårläkta sår hos äldre liksom vårdorganisationens betydelse för patienterna såsom specialistmottagningar, utbildning, kommunikation, samordning och kontinuitet, vilket har stor betydelse både för sårläkningstid och recidivfrekvens av sår.

Ref: SBU Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 226. ISBN 978-91-85413-67-6.

RiksSårs data är unika och används inom klinisk patientnära medicinsk forskning och omvårdnads- och registerforskning, där registerbaserade studier är ett komplement till kontrollerade randomiserade kliniska prövningar.

RiksSår har upprättat ett nätverk med forskare från Linnéuniversitetet, Lunds Universitet och Blekinge Tekniska Högskola och RiksSår har för närvarande två doktorander och en planerad doktorsavhandling om patienten som outnyttjad resurs i vården.

Registrets e-hälsolösningar utvecklas ständigt för att underlätta diagnostik och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår. Då sårbehandling är att betrakta som nära vård som behöver skötas av högsta specialistkompetens för bästa resultat, har RiksSår utvecklat en app som nu är grunden till ett beslutsstöd och även byggt upp ett nätverk med högspecialiserade sårcentra.

RiksSårs internationella forskarnätverk har initierats för utbyte av erfarenheter och implementering av registret och nu fortsätter samarbetet med

  • NIFS, det norska Sårläkningssällskapet, Norsk interessefaggruppe for sårheling
  • Dansk Telemedicin
  • School of Public Health and Preventive Medicine vid Monash University, Melbourne, Australien.
  • Department of Nursing, Brno, Tjeckien och the Czech Ministry of Health

RiksSår har under åren redovisat forskningsdata i 21 vetenskapliga publikationer, 60 abstrakt till nationella/internationella konferenser, ett flertal ST-/magisterarbeten och ett stort antal populärvetenskapliga artiklar – se publikationslistan

Uppdaterad 190417

Pågående forskning 2018/2020

Videokonsultation för patienter med svårläkta sår

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorandarbete:

Arbetet innefattar fyra delstudier där syftet är att undersöka vilka vinster som patient och personal kan få genom att införa telemedicin/e-hälsa för svårläkta sår.

Delstudie 1 (publicerad) visar på kortare väntetid till diagnos och sårläkningstid. Delstudie 2 (pågående) analyserar smärta och ordinerad smärtlindring. Delstudie 3 (pågående) analyserar enkätundersökning kring upplevelse, bemötande, delaktighet, tid och avstånd. Delstudie 4 belyser om dokumentation kan göras med större patientsäkerhet, då den är kopplad till RiksSår.

Ref: Wickström HL et al. Comparing video consultation with inperson assessment for Swedish patients with hard-to-heal ulcers: registry-based studies of healing time and of waiting time. BMJ Open. 2018 Feb 15;8(2):e017623. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017623

Ref: Wickström HL et al., Pain and analgesics use in patients with hard-to-heal ulcers: A comparison between telemedicine and standard consultations (submitted to J Wound Care)

RiksSår’s app – ett strukturerat hjälpmedel med fokus på patientens sårläkningsprocess

Syftet är att testa ett nationellt beslutsstöd för sårbehandling genom att följa sårläkningsprocessen på en gemensam plattform (Pågående Ehälsoprojekt 2018, Vinnova projekt, utvärdering hösten 2019)

Ref: Rut F Öien et al. Implementation of a structured wound management system in Sweden facilitated by the RiksSår app.

RiksSår – ett nationellt beslutsstöd med fokus på sårbehandling som en högspecialiserad medicinsk disciplin

Syftet är att införa RiksSårs beslutsstöd för sårbehandling för att bygga arbetsprocesser mellan kommunal vård och primärvård; stärka gränsöverskridande teamarbete; bidra till kontinuerligt e-lärande i praktisk vardag; erbjuda tjänster där sårspecialist kan konsulteras digitalt och på sikt bidra till snabbare sårläkningstid, minskning av antal patienter med svårläkta sår, minskning av irrationell antibiotikabehandling, ökad livskvalitet samt minskade kostnader inom den kommunala sjukvården.

Studien är ett samarbete mellan RiksSår och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som ett led i God och Nära Vård (Pågående Ehälsoprojekt 2018).

Ref: Rut F Öien et al: Implementation of a national decision support focusing on wound management as a highly specialized medical discipline.

Antibiotikabehandling till patienter med svårläkta sår kopplat till patientrelaterade faktorer

Nina Åkesson, distriktssköterska, fil. mag., doktorandarbete.

Studien är det första delarbetet i en doktorsavhandling och syftar till att undersöka förekomsten av antibiotikabehandling till patienter med svårläkta sår relaterat till sårdiagnos.

Ref: N Åkesson et al. Antibiotic prescription to patients with hard-to-heal ulcers related to ulcer diagnoses.

Vårdorganisation

Syftet med studien är att fokusera på vilka fördelar ett praktiskt och smart lärande system kan innebära för patienter med svårläkta sår och för nationell hälso-och sjukvård i Sverige.

Ref: Öien RF et al. Health-related benefits for patients and reduced costs for health care when combining clinical wound management with register-based research.

Arbetsprocesser

Syftet med denna studie är att beskriva personalens engagemang när ett nytt arbetssätt med elektroniskt beslutsstöd (RiksSårsappen) testas och används inom sårläkningsprocessen.

Fagerström C, et al. Changes in work processes for wound management — staff engagement when implementing an eHealth solution.

Delaktighet i aktivitet hos patienter med svårläkta sår

Joakim Niklasson, arbetsterapeut, fil.mag. Doktorandarbete om påbörjas 2018.

Förebygga återfall i svårläkta sår

I projektet ska vi utveckla och validera en patientriktad egenvårdsplan PEPP för att reducera såråterfall bland patienter inom primär- och hemsjukvården. Projektet genererar ny kunskap om kvalitet och kontinuitet i arbetsprocesser genom att göra det vi gör idag inom sårvården mer effektivt.

Ref: Fagerström C et.al. Self-care management and patient participation in wound management

Trycksår

Projektets syfte var att genomföra en övergripande undersökning av trycksårpatienter i hela Blekinge län (slutenvård, primärvård och kommuner) med fokus på prevention, mortalitet och behandling med uppföljning efter 6 månader.

Ref: Öien et al. Clinical evaluation including long-term follow-up of patients with pressure ulcers treated in hospital, community, and primary care in one Swedish county (to be submitted)

 

Uppdaterad 190417