Forskning på data från RiksSår

RiksSårs databas innehåller en gedigen mängd data och är därmed en viktig bas för forskning. Flera forskningsprojekt har bedrivits som har visat på hur vården av denna patientgrupp ser ut och hur den kan förbättras. 

Är du forskare och intresserad av att använda RiksSår i din forskning? Här finner du en enkel vägledning för hur du kan gå till väga för att ansöka om att få använda kvalitetsregisterdata:

1.Ta kontakt med registerhållaren eller någon annan i styrgruppen för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data för det du har tänkt dig. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans och om uttaget är förenat med kostnader. Fråga registerhållaren hur man ansöker om datautdrag, om det inte står på registrets webbsida.

2. Ansök om tillstånd för att få bedriva forskning hos den regionala etikprövningsnämnden. Ansökan ska vara så detaljerad att registret kan bedöma vad etikprövningsnämnden har godkänt avseende vilka data som får användas och hur personuppgifterna ska hanteras genom en detaljerad beskrivning av personnummerhantering, kodning och kryptering etc. Se www.epn.se.

3. Ansök om att få data utlämnad från kvalitetsregistret med den blankett som registret tillhandahåller. Blanketten skickas till registerhållaren eller den som pekats ut som mottagare för ansökan av CPUA för registret som ansökan gäller.

4. Ansökan behandlas av behörig företrädare för CPUA, ofta registerhållaren i samarbete med styrgruppen/forskningsråd.

5. Beslut om utelämnande och avtal upprättas. Avtalet reglerar till exempel:a. eventuella kostnader för uttaget, vilka variabler som ska lämnas ut, hur länge forskaren får ha tillgång till data enligt projektet.

6. Utlämnande. (Ett beslut om avslag kan fattas. Beslut meddelas forskaren med information om hur beslutet kan överklagas).

7. Resultatredovisas till registret

8. Arkiveringsamt radering av kopior

9. Nyforskningsfråga. En ny forskningsfråga kräver alltid en ny ansökan även om data redan levererats. Utlämnade data får endast användas för den forskningsfrågeställning som ansökan avser och data får endast behållas så länge det behövs för detta ändamål. En ny forskningsfråga kräver alltså ett nytt etiskt tillstånd och ny ansökan till registret/CPUA.

Uppdaterad 190417